Nieuwe voorzitter van de kerkenraad/diaken.

De kerkenraad is verheugd u te kunnen melden dat voor de vacature van voorzitter van de kerkenraad, in het ambt van diaken,  zich beschikbaar heeft gesteld mevr. Willy Zielman-Weijdeman.

Bezwaren tegen de gevolgde verkiezingsprocedure of tegen de bevestiging kunnen worden ingebracht door stemgerechtigde leden van de gemeente en dienen uiterlijk één week na deze bekendmaking (9 juni 2019) schriftelijk en ondertekend bij de kerkenraad te worden ingediend.