Categoriearchief: Nieuwsbericht

Gemeenteavond 21 mei

Op dinsdag, 21 mei a.s. wordt een gemeenteavond gehouden in het Kerkhuus, aanvang 19.30 uur.

Op deze gemeenteavond komen aan de orde

–  de jaarrekening 2018 van de Kerkrentmeesters;

–  de jaarrekening 2018 van de Diakenen;

–  Het Kerkhuus;

Eerst zal de vraag worden besproken welke functie Het Kerkhuus moet hebben, is het alleen bestemd voor kerkelijke activiteiten of ook voor gemeenteleden of anderen zoals verenigingen .                           Vervolgens zal het aangepaste plan tot verbouw en de kosten daarvan worden toegelicht en besproken.

 

Nieuwe kerkrentmeester/ouderling

De kerkenraad is verheugd u te kunnen melden dat voor de vacature van kerkrentmeester de heer Cees van der Veer zich beschikbaar heeft gesteld. Bezwaren tegen de gevolgde verkiezingsprocedure of tegen de bevestiging kunnen worden ingebracht door stemgerechtigde leden van de gemeente en dienen uiterlijk één week na deze bekendmaking (23 april 2019) schriftelijk en ondertekend bij de kerkenraad te worden ingediend.

 

Wijziging regeling voor de samenstelling van de kerkenraad.

In de Plaatselijke regeling voor onze gemeente staat hoe de kerkenraad er uit moet zien. Nu we een aantal jaren hiermee werken, blijkt dat een paar aanpassingen gewenst zijn.  Het gaat om het volgende:

Bepaald is dat er een voorzitter/ouderling  en daarnaast  een scriba/diaken moet zijn.     In de praktijk blijkt dat het gewenst is meer mogelijkheden te bieden in die zin dat de voorzitter en de scriba of ouderling of diaken kunnen zijn.                                                         Daarom wordt voorgesteld de regeling zo te wijzigen dat er een voorzitter/ouderling of diaken en een scriba/ouderling of diaken moet zijn.

Verder wordt voorgesteld de bepaling te schrappen dat er een jeugdouderling (ouderling met bijzondere opdracht) moet zijn. Door deze wijziging wordt het aantal kerkenraadsleden teruggebracht tot 17.

Voordat de kerkenraad over deze wijzigingen een besluit neemt moeten de gemeenteleden hierin gekend en er over gehoord zijn. Daarom komt dit onderwerp ook aan de orde op de gemeenteavond van 19 maart a.s.

 

Vacatures Kerkenraad

In de kerkenraad is medio 2019 de vacature van een voorzitter van de kerkenraad vacant. Hierbij wordt de gemeente uitgenodigd om kandidaten voor te dragen. Als voor het betreffende ambt geen aanbevelingen zijn binnengekomen voor 1 april 2019, die door tien of meer stemgerechtigde leden worden ondersteund, geschiedt de verkiezing door de kerkenraad.

 

 

Gezocht: vrijwilligers voor Het Kerkhuus

Het College van Kerkrentmeesters ( CVKR ) van de PKN te Heino, roept bij deze vrijwilligers op, vanaf 21 jaar, om één of enkele dagdelen ( middag of avond ) per week in het Kerkhuus werkzaam te zijn.

Vrijwilligersvergoeding volgens de richtlijnen van de belastingdienst is van toepassing.

Voor  informatie kunt u zich melden bij koster Bert van Wifferen tel. 06-54924122 of stuur een mail naar Peter Krombos, scriba van de PKN gemeente, mailadres scriba@pknheino.nl.

Graag aanmelden voor 1 maart 2019.

College van Kerkrentmeesters

Voorzitter

G.Siebert