Behandeling consideraties Kerk 2025, een stap verder.

Van kerkenraad Protestantse gemeente te Heino

Datum: 21 februari 2017

Het rapport waar we ons als kerkenraad op baseren, bevat de in eerste lezing door de generale synode vastgestelde kerkordeteksten.

Vraag 1: Kunt u instemmen met de samenvoeging van classicale vergaderingen die ertoe leidt dat er straks 11 classicale vergaderingen zijn i.p.v. de huidige 75?
Antwoord op vraag 1: nee, wij stemmen niet in. Door elf classes te formeren wordt er grote afstand gevormd en leidt het tot verlies van betrokkenheid bij de meerdere vergaderingen.

Vraag 2: Kunt u ermee instemmen dat straks de (wijk)kerkenraden niet meer rechtstreeks een kerkenraadslid afvaardigen naar de classicale vergadering, maar dat zij een lid van de classicale vergadering aanwijzen door middel van verkiezing?
Antwoord op vraag 2: nee, wij stemmen niet in. De wijzigingen zijn op meerdere vlakken van invloed, namelijk niet langer zijn alle gemeenten vertegenwoordigd, de classicale vergaderingen worden plekken van ontmoeting en geven niet langer leiding aan gemeenten en de kerk is onvoldoende aanwezig op het niveau van de meerdere vergaderingen.

Vraag 3: Kunt u instemmen met de sleutelrol die de voorzitter van de classicale vergadering (classispredikant genoemd) straks zal spelen?
Het antwoord op vraag 3: ja, mits de classispredikant voor bepaalde tijd wordt benoemd en het dienstverband niet vaker wordt verlengd dan twee keren. De classispredikant wordt naar onze mening beroepen in het ambt. Er heerst nog twijfel omtrent de vrijheid van de classis wat betreft het benoemen van de classispredikant.

Vraag 4: Kunt u instemmen met de rol die de (nieuwe) ringen straks zullen krijgen voor de ontmoeting tussen de gemeenten?
Antwoord op vraag 4: nee. De verwachting is dat de ringen er niet in zullen slagen om ontmoetingen tussen gemeenten op regelmatige basis te realiseren, waarmee de meest wezenlijke taak: leiding geven aan de kerk wordt ontnomen. Wanneer de ringen geen formele taken hebben te vervullen, wordt het een hol verband.

Vraag 5: Kunt u ermee instemmen dat straks van de reguliere visitatie geen sprake meer zal zijn, maar dat de classispredikant de opdracht heeft elke vier jaar gemeenten en alle predikanten in de classis te bezoeken?
Antwoord op vraag 5: hiermee stemmen wij in.

Vraag 6: Kunt u instemmen met de bevoegdheid die de classispredikant straks krijgt om bij problemen in een gemeente voorlopige maatregelen te nemen?
Antwoord op vraag 6: hiermee stemmen wij in. Wel willen wij dat de classispredikant beroepen wordt door de classis. Voorts benadrukken wij dat de classispredikant zich achteraf dient te verantwoorden.

Vraag 7: Kunt u instemmen met de voorgestelde samenstelling van de generale synode?
Antwoord op vraag 7: de verdeling van de zetels in de synode dient evenwichtig te zijn. Vermeden dient te worden dat er een oververtegenwoordiging van ambten ontstaat. Er zou een maximering aan predikanten en ook aan andere ambten moeten zijn.
De spreiding zoals voorgesteld dient ten naast bij gerealiseerd te worden.

Vraag 8: Kunt u instemmen met de bredere mogelijkheden om huisgemeenten in te stellen?
Antwoord op vraag 8: zoals het nu geformuleerd is kunnen wij niet instemmen.
De kerkenraad wil wildgroei tegengaan en wil geen deuren en ramen openzetten. Wij willen dat de tekst in verordening 2-11-5a helderder en minder vrijblijvend geformuleerd hebben.

Vraag 9: Kunt u instemmen met de sterke vereenvoudiging van ordinantie 2, over de gemeenten, waardoor kerkenraden meer vrijheid krijgen om zelf vormen van samenwerking met andere (wijk)gemeente te ontwikkelen?
Antwoord op vraag 9: wij stemmen in met vermindering van regels. De samenwerking tussen (wijk)gemeenten en vorming van nieuwe gemeenten achten wij van belang en deze initiatieven willen wij openhouden c.q. mogelijk maken.

Vraag 10: Kunt u instemmen met de mogelijkheid om een gemeente op te heffen?
Antwoord op vraag 10: wij stemmen niet in met de mogelijkheid om gemeenten op te heffen. Naar onze mening valt iedereen binnen grenzen en aan deze territoriale grenzen willen wij blijven vasthouden.

Tenslotte merkt de kerkenraad van de Protestantse gemeente te Heino op dat hij niet wenst in te stemmen met nieuwe voornemens c.q. voorstellen zolang er geen mogelijkheid is geboden om amendementen in te dienen.
Er liggen voorstellen voor om met ingang van januari 2018 de nieuw gevormde classis al een moderamen te laten kiezen en om al een nieuwe classispredikant aan te stellen.
Er is over een aantal onderdelen nog niet geconsidereerd en wijzigingen in de kerkorde zijn nog niet behandeld. De procedures zijn niet of onjuist gevolgd. Om die redenen wijst de kerkenraad overgangsbepalingen af. Ten eerste dient er een zorgvuldige afhandeling gevolgd te zijn.

Namens de kerkenraad Protestantse gemeente te Heino,

J.W. Koeslag, scriba