CORONA Maatregelen

Update 4 november 2020:

De van de week afgekondigde nieuwe coronamaatregelen hebben gevolgen voor het gebruik van de Nicolaaskerk en ’t Kerkhuus.

’t Kerkhuus
Er mogen vanaf donderdagavond 4 november 22.00 uur voor een periode van twee weken geen activiteiten plaatsvinden in “t Kerkhuus. Ook geen kerkelijke vergaderingen,
’t Kerkhuus zit twee weken op slot!

Nicolaaskerk
In de Nicolaaskerk worden de kerkdiensten in aanwezigheid van de hoogst noodzakelijke mensen online via www.kerkdienstgemist uitgezonden.

Voor uitvaarten geldt vanaf 9 november 2020 dat er maximaal 30 personen aanwezig mogen zijn. Buiten rondom de kerk mag een groep uit maximaal 2 personen van verschillende huishoudens bijeenkomen.

Update 5 oktober 2020:

In verband met de aanscherping van de coronamaatregelen voor kerken gaan ook wij ons beleid aanpassen. De regel is dat er niet meer dan 30 mensen bij elkaar mogen komen (uitgezonderd de mensen die er beroepshalve moeten zijn). Hoewel dat het maximum is dat wordt geadviseerd, is de kerkenraad van mening dat we er verstandiger aan doen om op dit moment de diensten alleen online te houden. We beseffen dat we ingrijpender maatregelen nemen dan de overheid adviseert. Daarbij speelt mee dat we ook ons gezond verstand willen gebruiken en bovendien is iedere situatie anders. Nu we links en rechts horen dat ook in Heino mensen besmet raken met het corona-virus nemen we liever het zekere voor het onzekere. We hopen op uw begrip.
In verband met de bovenstaande maatregel is het natuurlijk logisch dat ook het koffiedrinken na de dienst vervalt.

Activiteiten in het kader van Ontmoeting en Inspiratie
Omdat we gemerkt hebben dat ook in Heino het virus ongemerkt dichterbij komt, hebben we voor de activiteiten van Ontmoeting en Inspiratie besloten deze niet langer te laten doorgaan. We willen geen onnodige risico’s lopen. Mocht u zich hebben opgegeven voor een dergelijke activiteit dan ontvangt u daarover nog nader bericht. Samen kijken we of het ook op een andere manier doorgang kan vinden.

Maximum aantallen bij rouwdiensten
Voor rouwdiensten geldt er landelijk een maximum van 100 personen mits de afstand van 1,5 meter gewaarborgd wordt. Voor onze kerk is dat niet haalbaar. Wij kunnen slechts 60 mensen op een veilige afstand van elkaar plaatsen. Dat betekent dat voor rouwdiensten het maximum aantal bezoekers op dit moment dus op 60 ligt.

Mondkapjes
Wij adviseren om tijdens loopbewegingen in de kerk (bij rouwdiensten) of bij loopbewegingen in het Kerkhuus om zoveel mogelijk gebruik te maken van een mondkapje.

Huisbezoek door de predikanten wordt gestaakt
Ook het huisbezoek door de predikanten wordt gestaakt. Wat er nog aan afspraken staat zal worden nagekomen, maar daarna zullen we zoveel mogelijk gebruik maken van de telefoon en andere manieren om contact te onderhouden.

Update 10 juni 2020:

Bij het opstellen van dit protocol is gebruik gemaakt van het protocol van de  Protestantse Kerk in Nederland. De concrete invulling van dit protocol is gedaan door de adviescommissie “exit strategie corona”. Het protocol is toegespitst op onze kerkgebouwen, de Nicolaaskerk en ’t KerkhuusDeze versie 1.1. is in de kerkenraad van 8 juni 2020 behandeld. 

Vanaf 1 juni 2020 mogen er maximaal 30 mensen en vanaf 1 juli 2020 maximaal 100 mensen aanwezig zijn bij kerkelijke bijeenkomsten. In de Nicolaaskerk kunnen er met in achtneming van alle maatregelen maximaal 60 personen worden toegelaten. Het toegestane maximum van 60 mensen is gebaseerd op het toepassen van de 1,5 meter regel. 

Wij willen voldoende voorbereidingstijd voor het invoeren van de daarbij behorende (organisatorische) maatregelen. Ook is het verplicht om in het op te stellen gebruiksplan voorschriften op te nemen over hoe om te gaan met de kwetsbare mensen en mensen boven de 70 jaarGemeentezang wordt vooralsnog afgeraden, omdat het een bron van besmetting lijkt te zijn. Ook het gegeven dat juli en augustus vakantiemaanden zijn waarin ook meerdere gastpredikanten zijn ingepland, heeft ons doen besluiten om tot 16 augustus 2020 op de huidige voet online kerkdienst te verzorgen en geen kerkdiensten met de aanwezigheid van mensen te houden.  

Op zondag 23 en zondag 30 augustus beginnen we weer voorzichtig met het toelaten van mensen in de dienst. Op deze beide zondagen zal de doop worden bediend. Deze diensten zijn daarom nog besloten en alleen bestemd voor familie en vrienden van de doopouders. Op zondag 6 september (week 36) willen wij weer de eerste kerkdienst met gemeenteleden houden. In deze dienst zal er net zoals bij de online kerkdiensten digitaal worden gecollecteerd. Om het maximale aantal kerkbezoekers te kunnen handhaven zijn we genoodzaakt een selectie toe te passen. In de oneven weken laten wij bezoekers toe die een oneven huisnummer hebben en op de even weken de even huisnummers. Op deze wijze denken wij dat dit voor de gemeente een werkbare en veilige aanpak is.  

Het Kerkhuus mag per 1 juni 2020 ook weer worden gebruikt voor (kerkelijke) bijeenkomsten. Waarbij het maximaal toegestane aantal personen voor de grote zaal  maximaal 30 is, de TV-zaal 6, de kleine zaal boven 6-8 en de grote bovenzaal 8-10. Er mag maar één bijeenkomst per verdieping tegelijkertijd plaatsvinden. Het bespreken van een ruimte geschied altijd in overleg met één van de beheerders. Op de donderdagmiddag worden er individuele muzieklessen (1:1) voor de jeugd gegeven en er wordt vanaf 11 juni 2020 weer door het orkest geoefend. Dit alles onder strenge voorwaarden gesteld in het daarvoor geldende Protocol van de Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie en het ministerie van Economische Zaken. Ook moeten huurders van ruimten in ’t Kerkhuus hun eigen protocol op te stellen. 

De bijzondere vieringen (rouw- en trouwdiensten) zijn een uitzondering op de algemene maatregel om geen kerkdiensten tot 16 augustus 2020 te houden. Bij bijzondere vieringen voor 1 juli 2020 mogen er maximaal 30 mensen aanwezig zijn en na 1 juli maximaal 60 mensen.  

De voorschriften kunnen worden bijgesteld. Wij volgen steeds de maatregelen vanuit de overheid. De voorschriften worden daar voortdurend op aangepast. 

Update 29 mei 2020:

Aanpassing van de corona-beperkingen.

Met ingang van 1 juni en 1 juli wordt een aantal van de beperkingen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan versoepeld. Een door de kerkenraad ingesteld werkgroepje heeft de mogelijkheden onderzocht op uitvoerbaarheid en wenselijkheid en daarover adviezen uitgebracht aan de kerkenraad. Het gaat om onder meer het houden van kerkdiensten en het gebruik van ‘t Kerkhuus. Het moderamen en de kerkenraad zullen zo spoedig mogelijk de adviezen bespreken, daarover besluiten, en daar aan bekendheid geven. Tot die tijd gaan we nog op de oude voet verder, dwz ‘t Kerkhuus is gesloten en er zijn alleen online kerkdiensten.

Update 1 april 2020:

Maatregelen in de gemeente vanwege bescherming tegen het coronavirus

Welke activiteiten gaan niet door?
Alle vieringen, bijeenkomsten, gespreksgroepen en vergaderingen zijn geannuleerd tot en met 1 juni. Tot die tijd bezoeken wij ook geen mensen thuis.

Hoe kunnen we wel gemeente zijn in deze weken?|

 • In de komende periode tot en met 1 juni houden we wel diensten, maar dan zonder kerkgangers. U kunt deze volgen op kerkdienstgemist.nl.
 •  Wilt u dat er in deze diensten voorbeden worden gedaan dan kunt u deze mailen aan één van de voorgangers h.v.solkema@solburg.nl en lieke@van-houte.nl
 • Telefonische bereikbaarheid predikanten
  Omdat we als predikanten voorlopig geen huisbezoeken doen, kunt u ons altijd bellen. Doe dat bij voorkeur tussen 10.00 uur en 11.00 uur ’s ochtends. Het hoeft niet altijd te gaan om “zware”gesprekken, maar het mag ook gewoon een praatje zijn: even iets vragen, even vertellen hoe het met je gaat, even iets doorgeven… wij zijn er voor u! Ook contact via Skype of Facetime behoort daarbij tot de mogelijkheden. De beschikbaarheid van de voorgangers is als volgt:
  ds Hans van Solkema 0572-712013 alle werkdagen van de week, ds. Lieke van Houte 038-4265021 of 06-50618353op dinsdag,woensdag en donderdag
 • Aangescherpte maatregelen rondom een overlijden.
  Mocht u te maken krijgen met een overlijden dan is het goed om te weten dat we ons als kerk aansluiten bij de richtlijnen van het begrafeniswezen. Dat betekent dat de predikanten niet aan huis komen om de begrafenis door te spreken. We vinden dat heel verdrietig, maar het kan niet anders om als predikant niet zelf een bron van besmetting te worden. Het regelen zal zoveel mogelijk gebeuren via telefoon of video- bellen. Voor de afscheidsdiensten zelf geldt dat er maximaal 30 mensen bij aanwezig mogen zijn, dat is inclusief de mensen die er beroepshalve moeten zijn (meestal zo’n 5 personen).
 • Mocht u geïsoleerd raken of dat zien bij anderen, laat het ons weten. Via het netwerk van de gemeente kunnen we zorgen dat we elkaar van dienst kunnen zijn.
 • Op de Zondagsbrief worden altijd de namen genoemd van zieken, jarigen en zij die iets te vieren hebben. Nu we elkaar als gemeente niet meer mogen ontmoeten, valt de mogelijkheid van een kaart sturen namens de gemeente ook weg. Terwijl er op dit moment juist veel behoefte is aan een groet, een teken van steun en bemoediging. Wanneer u een kaart naar één van de genoemde mensen wilt sturen en het adres u niet bekend is, mag u de kaart in de groene brievenbus bij de ingang van ’t Kerkhuus deponeren. Wij zorgen dat de kaart bij de betrokkene bezorgd wordt. Aarzel niet , het is altijd fijn om een blijk van medeleven te ontvangen.
 • Op veel plekken worden boodschappen gedaan, medicijnen gehaald en wordt voedsel ingezameld voor de voedselbank. Mensen die behoefte hebben aan hulp kunnen zich aanmelden via de diaconie van de Protestantse Gemeente. Als diaconie doen we mee met het landelijk platform nietalleen.nl. Op dit platform wordt de hulpvraag en het hulpaanbod door één van de samenwerkende organisaties opgepakt en doorgestuurd naar een organisatie bij de hulpvrager in de buurt. Zo laten we zien dat we dit samen doen, als Nederland. Hebt u een hulpvraag of wilt u anderen hulp geven dan kunt u contact opnemen met Willy Zielman: 0572-391832 of zielman@kpnmail.nl
 • Open kerk is helaas gesloten kerk
  Aanvankelijk was het de bedoeling om elke middag de kerk open te stellen voor een praatje. Nu met de verscherpte maatregelen, vinden we dat toch geen goed signaal. We kunnen niet garanderen dat we het aantal bezoekers onder de drie houden. Wel is de stilte-kapel onder de toren elke dag geopend voor het branden van een kaarsje of om iets te schrijven in het voorbedenboek. Nu u niet meer naar de kerk kunt komen wijzen we u er op dat u de predikanten altijd kunt bellen.

Communicatie:
Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen, abonneer u dan op de digitale Zondagsbrief. Dat kunt u doen door een e-mail te sturen naar zondagsbrief@pknheino.nl. Mocht u niet de beschikking hebben over een computer, dan zorgen wij dat u een papieren exemplaar krijgt. Daarvoor kunt u bellen naar Ineke Mulder 0572-393083

 

Update 25 maart 2020

Openstelling Kerk
Na de aanscherping van de maatregelen rondom het coronavirus hebben we besloten om de kerk ’s middags niet meer open te stellen voor een gesprek of een praatje.
 
We vinden dit niet meer verantwoord en willen ons daarbij graag aan de nieuwe richtlijnen houden.
 
Voor een gesprek of gewoon even contact (dat mag gerust ook zomaar even) kunt u bellen met één van de predikanten.
 
Natuurlijk kunt u ook altijd een kaarsje aansteken in de Stiltekapel of iets opschrijven in het gebedenboek.
 
 

Heino, 17 maart 2020
Aan de gemeenteleden van de Protestantse Gemeente te Heino,

Het dagelijks leven is tot stilstand gekomen om verspreiding van het coronavirus zoveel
mogelijk tegen te gaan. Hoe kunnen we kerk zijn in deze tijd? In deze brief vindt u een aantal
beslissingen en initiatieven vanuit de Protestantse Gemeente te Heino.
Welke activiteiten gaan niet door?
Alle vieringen, bijeenkomsten, gespreksgroepen en vergaderingen zijn geannuleerd tot en
met 13 april. Tot die tijd bezoeken wij ook geen mensen thuis.
Hoe kunnen we wel gemeente zijn in deze weken?
* In de komende periode tot en met 12 april houden we wel diensten, maar dan zonder
kerkgangers. Daar horen ook de diensten in de Stille Week bij. U kunt deze volgen op
Kerkdienst live Heino radio. of Kerkdienst live Heino TV
Wilt u dat er in deze diensten voorbeden worden gedaan dan kunt u deze mailen aan
één van de voorgangers :
h.v.solkema@solburg.nl
en lieke@van-houte.nl

* Ter vervanging van huisbezoek zijn beide predikanten tussen 10.00 en 11.00 uur
telefonisch beschikbaar voor een gesprek of een praatje: ds Hans van Solkema
0572-712013 alle werkdagen van de week en ds Lieke van Houte 038-4265021 of
06-50618353 op dinsdag, woensdag en donderdag. Ook contact via Skype of
Facetime behoort daarbij tot de mogelijkheden.

Stiltekapel is open.

* Rouwdiensten kunnen worden gehouden in het kerkgebouw, maar alleen in besloten kring. We volgen daarbij de richtlijnen van de uitvaartbranche (www.bgnu.nl). Op dit
moment mogen er maximaal 30 personen aanwezig zijn in een afscheidsdienst.
* Mocht u geïsoleerd raken of dat zien bij anderen, laat het ons weten. Via het netwerk van de gemeente kunnen we zorgen dat we elkaar van dienst kunnen zijn.
Communicatie
Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen, abonneer u dan op de digitale
Zondagsbrief. Dat kunt u doen door een e-mail te sturen naar zondagsbrief@pknheino.nl.
Mocht u niet de beschikking hebben over een computer, dan zorgen wij dat u een papieren
exemplaar krijgt. Daarvoor kunt u bellen naar Ineke Mulder 0572-393083
Tot slot
Leef vandaag ten volle.
Niemand van ons weet wat de toekomst brengt.
In de Bergrede Mt 6: 25-34 daagt Jezus zijn volgelingen uit om ten volle te leven en niet
bang te zijn voor de de dag van morgen.
Laten we, als wij in de verleiding komen om toe te
geven aan angst, er bewust voor kiezen om met vertrouwen en openheid te reageren.

Zegen en alle goeds namens de kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Heino,